۱۶ مرداد ۱۴۰۰

ساخت ترانک sip در مرکز تماس Freepbx برای برقراری تماس های ورودی و خروجی بین گیتوی های ...