آموزش voip – نصب پنل freepbx قسمت 5

بخشی از آموزش voip به نصب پنل freepbX اختصاص دارد که با کلیک بر روی این فایل ویدئویی می توانید آموزش آن را دریافت کنید. سایر قسمت ها نیز در صفحات دیگری از سایت مرکز تلکام ایران آورده شده است.

ویدئوهای مرتبط