آموزش voip – نصب پنل freepbx قسمت 3

مرکز تلکام ایران یکی از شرکت های راه اندازی و اموزش مرکز تماس ویپ است. جهت آموزش مدیران برای نصب پنل freepbx این مطالب تهیه شده است. قسمت های دیگر آموزش را می توانید در صفحات دیگری دنبال کنید.

ویدئوهای مرتبط